Co je jóga v denním životě…kterou cvičíme :)

Cvičím systém jógy v denním životě. Jednoduché ásany zaměřené proti bolesti zad, podpora vitality a cviky pro odstranění cukrovky. Jedná se o ucelený systém cviků od nejjednodušších po složitější. Celý systém je možné cvičit ve věku od 5 do 100 let. Základem je nácvik správného dechu a sestavy Khatupranám (rozšířenější pozdrav slunci). Každá hodina je zaměřena na odstranění stresu ze všedního dne a snaha o obnovu vnitřní vitality.

Slovo „jóga“ pochází ze sanskrtu a znamená „spojit, sjednotit“. logo

Jógové cviky působí celistvě a uvádějí tělo, mysl, vědomí i duši do rovnováhy. Takto nám jóga pomáhá zvládnout každodenní nároky, problémy i starosti. Pomocí jógy v sobě rozvíjíme vyšší porozumění sobě samým, smyslu svého života i svému vztahu k Bohu. Na duchovní cestě nás jóga přivádí k nejvyššímu poznání a trvalé blaženosti ve sjednocení individuálního a univerzálního Já. Jóga je nejvyšší vesmírný princip. Je to světlo života, univerzální, tvůrčí vědomí, které je stále bdělé, vědomí, jež bylo, je a bude věčné.

Před mnoha tisíciletími zkoumali indičtí rišiové (mudrci a světci) ve svých meditacích přírodu a vesmír. Probádali zákony hmotných i duchovních oblastí a získali vhled do základních souvislostí ve vesmíru. V zevním světě i na duchovních úrovních prozkoumali vesmírné i přírodní zákony a prvky, život na Zemi, i síly a energie působící v kosmu. Už ve védách je popsána a objasněna jednota hmoty a energie, vznik vesmíru a působení elementárních sil. Mnohé z těchto poznatků dnes znovu objevuje a potvrzuje moderní věda.

Jóga v denním životě“ postihuje všechny oblasti: nezabývá se pouze fyzickou složkou, ale zahrnuje i duševní a duchovní aspekt. Pozitivní myšlení, nasměrování myšlenek na Boha, vytrvalost, kázeň, modlitba, ale i laskavost a pochopení jsou cestou, která vede k sebepoznání a sebeuskutečnění.

K cílům „Jógy v denním životě“ patří:

  - tělesné zdraví,
  – duševní zdraví,
  – sociální zdraví,
  – duchovní zdraví,
  – seberealizace a uskutečnění Božského v nás.

Těchto cílů lze dosáhnout:

  - láskou a pomáháním všem tvorům,
  – úctou k životu,
  – ochranou přírody a životního prostředí,
  – mírumilovným rozpoložením mysli,
  – plnohodnotnou vegetariánskou stravou,
  – čistými myšlenkami a pozitivním způsobem života,
  – tělesným, duševním a duchovním cvičením,
  – tolerancí vůči všem národům, kulturám a náboženstvím.

Tělesné zdraví

Tělesné zdraví je jedním z nejdůležitějších základů našeho života. Paracelsus řekl zcela výstižně: „Zdraví není všechno, ale bez zdraví ničeho není.“ Pro zachování nebo obnovení zdraví existují tělesná cvičení (ásany), dechová cvičení (pránájáma) a relaxační techniky.

V „Józe v denním životě“ jsou klasické ásany a pránájáma rozčleněny do osmidílného systému, který začíná SARVA HITA ÁSANAMI (cviky vhodné pro všechny). Po tomto prvním, přípravném díle následuje sedm dalších, které vedou krok za krokem k pokročilým ásanám a pránájámě. Z těchto základních cviků „Jógy v denním životě“ se vyvinuly mnohé speciální programy, např. „Jóga proti bolestem zad“, „Jóga proti bolestem kloubů“, „Jóga pro seniory“, „Jóga pro manažery“, „Jóga pro děti“. Dalšími cennými cviky z „Jógy v denním životě“ jsou očistné techniky hathajógy, hluboké uvolnění (jóga nidrá), koncentrační cvičení (např. trátak), ale i mudry a bandhy (speciální jógové techniky).

Důležitým faktorem zdraví je strava. Ovlivňuje nejen tělo, ale i psychiku, zvyky a vlastnosti, krátce řečeno působí na celé naše bytí, je zdrojem tělesné energie i vitality. Vyváženou a zdravou stravou je obilí, zelenina, luštěniny, ovoce, ořechy, mléko a mléčné výrobky, med, klíčky, salát, semena, bylinky a koření – ať už jako syrový pokrm nebo čerstvě tepelně zpracované. Je nutné se vyhýbat starým, ohřívaným a denaturovaným potravinám, masu (také všem masným výrobkům a rybám), vajíčkům, alkoholu, nikotinu a drogám, protože to vše má negativní dopad na naše zdraví.

Duševní zdraví

Mysl a smysly bychom měli mít pod kontrolou; zatím nás však ovládají, místo abychom my ovládali je. K tomu, abychom mohli mysl kontrolovat, potřebujeme nejdříve vnitřní analýzu a očištění. Negativní myšlenky a strach vytvářejí nerovnováhu v tělesných a nervových funkcích a stávají se příčinou mnoha nemocí a utrpení. Základem duševní pohody je čistota myšlení, vnitřní svoboda, spokojenost a zdravé sebevědomí. Proto usilujme vždy o to, abychom překonali negativní vlastnosti a smýšlení a postupně rozvinuli pozitivní myšlení a jednání.
I zde nabízí „Jóga v denním životě“ mnohé možnosti: mysl pročišťuje a osvobozuje cvičení mantry [1], dodržování etických zásad, dobrá společnost a četba inspirativních knih. Důležitým nástrojem sebezkoumání a sebepoznávání je meditační technika sebedotazování a sebeanalýzy, která je rovněž rozčleněna do jednotlivých stupňů. V ní pronikáme do podvědomí, které je původcem našich přání, komplexů, vzorců chování a předsudků. Toto cvičení nás vede od poznání sebe sama – jací jsme a proč jsme se takovými stali – přes sebepřijetí až k seberealizaci. Umožňuje nám překonat špatné vlastnosti a návyky, a tím nám pomáhá lépe zvládnout životní problémy.

Sociální zdraví

Sociálním zdravím chápeme schopnost být šťastný a umět šťastnými učinit i druhé. Znamená to pěstovat kontakt a komunikaci s ostatními lidmi, převzít zodpovědnost ve společnosti a pracovat pro ni. Je to i schopnost odpočívat a prožívat život v celé jeho kráse.
Na příklad nejpalčivější problém naší doby, drogová závislost, je znakem sociální nemoci. Pomocí „Jógy v denním životě“ lze tuto nemoc překonat a dát životu nový smysl a pozitivní cíl. Dobrá společnost ovlivňuje a utváří osobnost i charakter, a má proto obrovský význam pro duchovní rozvoj.
Žít „Jógu v denním životě“ znamená pracovat na sobě i pro druhé. Pracovat hodnotným a tvůrčím způsobem na sobě samém, pracovat pro naše bližní, pro společnost, pro zachování přírody a prostředí, pro mír ve světě. Praktikovat jógu znamená být aktivní v tom nejkladnějším slova smyslu a pracovat pro blaho celého lidstva.

Duchovní zdraví

Hlavní zásada duchovního života a současně nejvyšší příkaz lidství zní:
Ahimsá paramó dharma – Neubližování je nejvyšší zákon.
Člověk má být ochráncem, ne ničitelem. Dávání, porozumění a odpouštění jsou vlastnosti, které z nás činí opravdového člověka. Hlavní zásadou jógového učení je chránit všechny podoby života a ctít jejich jedinečnost a svébytnost. Tím se otevírá široká základna pro vzájemnou lásku a pomoc, pochopení a toleranci – nejen mezi jednotlivci, ale i mezi všemi lidmi, národy, rasami a vyznáními.
Základním principem „Jógy v denním životě“ je svoboda vyznání. Jóga není náboženstvím; je pramenem duchovnosti a moudrosti, který tvoří základ všech náboženství. Překračuje náboženské hranice a ukazuje cestu k jednotě.
Duchovním aspirantům nabízí „Jóga v denním životě“ vedení na cestě mantra jógy a krijá jógy. Člověk, jako nejrozvinutější bytost na Zemi, je schopen poznat svou pravou přirozenost a vnitřní Já – Boha. Duchovním cílem jógy je uskutečnění Boha – spojení individuální duše s Bohem. Prvním stupněm k tomu je poznání, že všichni jsme sjednoceni ve svém společném původu i ve spojení s Bohem.
Ve vašich rukou spočívá tedy rozhodnutí, zda učiníte něco pro své zdraví, pocit pohody, pro svobodný a šťastný život. Pravidelným cvičením a pevným odhodláním jistě dosáhnete úspěchu.

15895592_1234629366629702_3824089548753165263_o